Druk op de startknop om de quickscan in te vullen

Jouw resultaten versus werknemers

De figuur geeft jouw resultaten (grote zwarte bol) grafisch weer in een box-and-whisker-plot. De mediaan van de werknemers is aangeduid met een dikke verticale lijn en geeft de centrale tendens in de antwoorden weer. De mediaan is betrouwbaarder dan het gemiddelde wanneer er extreme antwoorden gegeven zijn (kleine zwarte bolletjes). De rechthoekige box geeft aan waar de middelste 50% van de antwoorden ligt, dus de ‘massa’ van de antwoorden. De whiskers of horizontale lijntjes geven een idee hoeveel spreiding er zit op alle antwoorden.

Jouw scores versus werknemers

De tabel vergelijkt jouw resultaten (grote zwarte bol uit de figuur links) met het mediane resultaat van de werknemers (dikke verticale lijn uit de figuur links).

Keer hier terug naar het e-platform